ผลตอบรับ

Award in speexx

Over the years, Speexx has received numerous industry awards and recognition that bear testimony to the quality of our services, the growth of our company and our influence within the global online language learning community.

With a long history of providing outstanding results for our customers, Speexx has also been honored with industry recognition and more than 200 international awards. We are proud to share some of our most recent accolades with you.

More Award

List of Clients

หน่วยงานราชการ/เอกชน
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • สำนักงานนโยบายและแผน 
 • การประปานครหลวง
 • กรมการปกครอง
 • สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 • โรงงานยาสูบ
 • กรมเจ้าท่า
 • การเคหะแห่งชาติ
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สถานศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


More Clients
More Customer Spotlight