Learning Tips

Learning Tips

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงด้านภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ ซีอีเอฟอาร์ (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ได้จำแนกระดับความสามารถทั่วไปของ ผู้เรียนภาษาเป็น 3 ระดับใหญ่และ 6 ระดับย่อย คือ
1212

          1. ผู้ใช้ภาษาขั้นต้นระดับเอ (A : Basic User) แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย คือ

                    1.1 ระดับเริ่มต้นเอ1 (A1 Beginner) สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและรูปธรรมสามารถแนะนำตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ
                    1.2 ระดับพื้นฐานเอ2 (A2 Elementary) สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การซื้อของ สถานที่ในท้องถิ่น การทำงาน การเดินทาง เป็นต้น สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้


          2.1 ระดับกลางบี1 (B1 Intermediate) สามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง เป็นต้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง เป้าหมายชีวิต เป็น ภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งสามารถอธิบายเหตุผลและแสดงความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้

                    2.1.1 ความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B1 (หรือ B1.1) มีความรู้คำศัพท์ในหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรก ความสนใจ อาชีพ การท่องเที่ยว และเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ทั่วไป และมีความสามารถอธิบาย และพูดให้ ผู้ฟังเข้าใจประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อได้และสามารถฟังและบอกใจความสำคัญของบทสนทนา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้ เมื่อคู่สนทนาพูดช้าๆ ชัดๆ และในระหว่างการสนทนาอาจมีการหยุดเพื่อคิดหาคำศัพท์ สามารถอ่านนวนิยายหรือบทความสั้นๆ จากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่มีโครงสร้างเขียนงานที่ชัดเจน โดยใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการหาความหมายขอคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและสามารถเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจได้

                    2.1.2 ความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B1+ (หรือ B1.2) มีความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปใน ชีวิตประจำวัน เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ วัฒนธรรม หรือคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับความรู้สึก สามารถอธิบายใจความสำคัญของปัญหาหรือข้อถกเถียง สามารถพูดสื่อสารในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะมีอิทธิพลของภาษาแม่ อยู่บ้าง สามารถฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเมื่อผู้พูดใช้สำเนียงที่คุ้นเคย และสามารถฟังและเข้าใจการบรรยาย ในหัวข้อที่คุ้นเคย เมื่อผู้บรรยายใช้ภาษามาตรฐานและออกเสียงชัดเจน สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ โดยเปิดหา ความหมายคำศัพท์จากพจนุกรมบ้าง และสามารถเขียนบรรยายประสบการณ์และความรู้สึก และเปรียบเทียบความคิดเห็นได้

          2.2. ระดับกลางตอนปลาย บี2 (B2 Upper Intermediate) สามารถเข้าใจใจความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ทำให้คู่สนทนาเกิด ความเครียด

                    2.2.1 ความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B2 (หรือ B2.1) มีความรู้คำศัพท์เฉพาะในสาขาวิชาของตนเอง และ คำศัพท์ทั่วไปในสาขาวิชาอื่น สามารถบอกใจความสำคัญและรายละเอียดของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ สามารถพูด หรือเขียนได้อย่างชัดเจน สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้ แม้ว่าในระหว่างสนทนาอาจจะมี การหยุดคิดเพื่อหาคำพูดที่เหมาะสม สามารถฟังและเข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดของภาษาพูดได้ สามารถจดบันทึกเนื้อหาสำคัญ เวลาฟังบรรยาย รายงาน หรือการสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเองได้ สามารถอ่านบทความยาวๆ รายงานหรือ บทวิเคราะห์ที่มีรูปแบบเฉพาะสาขาวิชาได้ สามารถพูดสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น อภิปราย ประเมิณผล และเสนอแนะได้อย่างดี และสามารถเขียนบรรยาย รายงาน แสดงเหตุผล โต้แย้ง ความคิดเห็นที่แตกต่างได้ และสามารถแก้ไข ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของตนเองได้

                    2.2.2 ความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B2+ (หรือ B2.2) สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน แม้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก สามารถใช้คำเชื่อมโยงประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ไวยากรณ์และเลือกคำศัพท์และสำนวนได้อย่างเหมาะสมตามเวลาและสถานการณ์ สามารถฟังและเข้าใจภาษาพูดของเจ้าของภาษาแม้ว่าผู้พูด จะพูดอย่างเร็ว สามารถฟังและเข้าใจใจความสำคัญและรายละเอียดของการบรรยาย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สารคดี การสัมภาษณ์ รายการทีวี เป็นต้น สามารถอ่านและเข้าใจบทความยาวๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนโดยแทบจะไม่ต้องใช้พจนานุกรมในการหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถพูดโต้ตอบได้ทันควันโดยไม่ต้องหยุดคิด สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ อย่างคล่องแคล่ว ชี้ให้เห็นสาระสำคัญของเนื้อหา และสามารถเขียนบรรยายรายงานเนื้อหาที่เป็นนามธรรมหรือเฉพาะทางได้อย่าง เป็นแบบแผนและเหมาะสม

          3.1. ระดับสูงซี1 (C1 Advanced) สามารถอ่านและเข้าใจงานเขียนที่ยากและซับซ้อน สามารถหาความหมายแฝงได้ สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วโดยไม่ต้องหยุดคิด สามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน สถานการณ์ วิชาชีพ วิชาการ และทางสังคม รวมทั้งสามารถเขียนงานที่มีรายละเอียดและเนื้อหาที่เข้าใจยาก โดยใช้โครงสร้าง งานเขียนที่ชัดเจน ใช้คำเชื่อมข้อความได้อย่างดี
หมายเหตุ : Speexx แบ่งเนื้อหาบทเรียน ในระดับ C1 ออกเป็น C1.1 (24 บท) และ C1.2 (24บท)

          3.2. ระดับเชี่ยวชาญซี2 (C2 Mastery) สามารถใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถเข้าใจสิ่งที่ อ่านหรือฟังได้อย่างง่ายดาย สามารถพูดและเขียนสรุปเนื้อหาหรือข้อมูลได้ สามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นเหตุผล และโต้แย้งได้อย่าง ชัดเจนและสามารถพูดโต้ตอบทันควัน พูดได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง โดยสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน แม้ในสถานการณ์ที่ ซับซ้อน

ทำไมต้องเลือก Speexx ในการฝึกภาษาอังกฤษ

- นวัตกรรมการเรียนที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี
- บทเรียนออกแบบตามมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการเรียนภาษาอังกฤษ
- ตอบโจทย์ทุกระดับการเรียนรู้ จากหลักสูตรปรับพื้นฐานสู่ระดับสูง
- เน้นการสือสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) แต่ไม่ลืมที่จะรวบรวมสาระด้านไวยากรณ์และคำศัพท์
- หลากหลายรูปแบบการฝึก เพื่อให้ผู้เรียนเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้
- ไม่ต้องกังวลที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยระบบอธิบายข้อผิดพลาดเมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิด
- คำศัพท์กว่า  15,000 คำ ผู้เรียนสามารถฟังเสียงเจ้าของภาษา (บริติช/อเมริกัน, ชาย/หญิง) พร้อมคำแปลภาษาไทย
- เพิ่มความมั่นใจในการออกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งรายคำ และประโยค
- มีคำอธิบายภาษาไทย หากผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ
- ระบบช่วยเหลือการใช้งานหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, E-mail ฯลฯ
- และอื่นๆ อีกมากมาย

Learn More
MacBook-Pro-mockup