ภาษาอาเซียน

ASEAN Language Solution

uTalk

Utalk-
uTalk ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการจากกลุ่มของสถานศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรที่เกิดสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ เพื่อเพื่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน และครอบคลุมภาษาอาเซียนทั้ง 9 ภาษา เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน โดยจะเน้นด้านการฟังและการพูด ซึ่งเนื้อหาออกแบบขึ้นโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับขั้นการเรียนรู้ต่างๆ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่ท้าทายผ่านหัวข้อต่างๆ มากมาย

ทำไมต้องเลือก uTalk ?
• เป็นแหล่งข้อมูลที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม พร้อมสนุกกับการใช้งานเช่นกัน
• การใช้ข้อมูลอ้างอิงที่มีให้ในการสนับสนุนการเรียนอย่างอิสระที่ผู้เรียนกำหนดได้เอง
• แรงกระตุ้นและปฎิสัมพันธ์ – เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา
• ผู้เรียนสามารถสะสมคะแนนและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้
• ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

“เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา”

Include 9 Asean Language, 10 counties.

More detail